Duben 2010

Kudy k nám

22. dubna 2010 v 8:35 Kontakty

Kontakty

21. dubna 2010 v 20:18 Kontakty
Ředitelka: MUDr.Miloslava Zídková 603 48 188

telefon:495 406 177
            495 406 538


adresa: Dětský denní rehabilitační stacionář
             Gagarinova 639
             500 03 Hradec Králové 3

Péči poskytují

21. dubna 2010 v 20:17 Péči poskytují
MUDr. Miloslava Zídková-ředitelka
Fyzioterapie- Tonnerová Libuše
Pejřilová Šárka
Revajová Gabriela
Malá Radka
Ergoterapie- Jarkovská Soňa, DiS
Psycholog- PhDr.Šimáčková Kateřina
Logoped- Mgr.Kučerová Jaroslava
Sociální poradenství- Bc.Hofmanová Věra
oddělení- Jezberová Dagmar
Kotlandová Monika
Bc.Hofmanová Věra
Dušková Ivana
Šmudlová Michaela, DiS

Sociální poradenství

21. dubna 2010 v 20:10 Sociální poradenství
Sociální poradenství rodinám s dětmi:
- dávky státní sociální podpory
- dávky sociální péče


Speciálně pedagogická péče

21. dubna 2010 v 20:09 Speciálně pedagogická péče
-pedagogická diagnostika
-speciální poradenství
-metodická pomoc v rodině
-raná péče v oblasti autismu

Psychologická péče

21. dubna 2010 v 20:09 Psychologická péče
-poradenství rané péče
-vývojové poradenství
-podpora psychomotorického vývoje dítěte
-konzultace aktuální problematiky
-je součástí komplexní péče ve stacionáři
-diagnostika při denním
pobytu dítěte


Logopedická péče

21. dubna 2010 v 20:08 Logopedická péče
-je poskytována dětem od 2 let věku, které mají tyto poruchy řeči:vývojová dysfázie,

palatolálie, dysartrie, dyslalie, opožděný vývoj řeči, symptomatické poruchy řeči při mentální

retardaci a poruchách autistického spektra nebo poruch sluchu
-při logopedii je poskytována:diagnostika narušené komunikační schopnosti, individuální

terapie, prevence narušené komunikační schopnosti
-logopedie využívá: úzkou mezioborovou spolupráci v týmu, techniky orofaciální stimulace,

myofunkční terapie a bazální stimulace, prvky alternativní komunikace, úzkou spolupráci

s rodinou

Snoezelen

21. dubna 2010 v 20:07 Snoezelen
-motorická stimulace
-senzorická stimulace-stimulace zraková, hmatová a sluchová
-relaxace na vodním lůžku
-respektování osobního tempa
-manipulace s novorozencem a kojencem
-polohování dítěte
Senzorická stimulace a relaxace ve snoezelenu:
-je založena na bazální stimulaci
-jde o přístup /ne metodu či stav/ nejen k postiženému klientovi
-podporuje smyslové zkušenosti klienta, hledá uspokojení, potěšení, nabízí relaxaci,

motorické uvolnění, vnímání rytmu
-k
tomu slouží škála vizuálních, auditivních a hmatových podnětů.
-slovo Snoezelen je odvozeno z holandských slov:

:Snuffen - věřit, čmuchat

:Doezelen - podřimovat, klímat.
Zásady práce
- respektovat intimní a osobní prostor klienta
- svůj řád - začátek = přivítání, průběh, konec = rozloučení
- klient by měl terapeuta znát (důvěra, vztah)
- znát momentální vztah klienta, všímat si signálů těla
- terapeut by měl mít možnost pozorovat, sledovat a aktivovat vytyčené cíle, smysly a
   vlastnosti
klienta, měl by využívat různých úhlů pohledu a přijímat závěry
- důležité sledovat vývoj a reakce dítěte za určité časové období, čas je nutno přizpůsobit
   možnostem svým i klienta
- nehledat, nečekat jen výkon klienta pozitivní, ukazatelem je i mimika (úsměv, gestikulace,
   dýchání)
- nehodnotíme jenom spokojenost a pozitivní reakce, důležitým aspektem jsou i projevy
   lhostejnost, pláče, údivu, neschopnost se přizpůsobit, pomalá adaptace, křik,…
- je nutno respektovat změnu prostředí, brát v úvahu i cestu do SNOEZELENU místnosti
- klientovi nemusí všechny podněty vyhovovat - nevhodné osvětlení, hudba, příliš podnětů,

chaotické přesycení smyslů
- důležité jsou i tělesné kontakty - doteky i jejich formy, hranice neexistují, všichni musí najít

to, co je pro ně přirozené a co zvládají
Vlastnosti
terapeuta?
- znalost diagnózy, problémy z ní vyplývající
- motivace
- kreativita
- emocionální teplo
- osobní vztah
- zájem o tuto činnost
- empatie
- bezmezná trpělivost


Ergoterapie

21. dubna 2010 v 20:07 Ergoterapie
-hodnocení a nácvik všedních denních činností
-nácvik jemné motoriky a grafomotoriky
-rozvoj kognitivních funkcí
-bazální stimulace
-doporučení vhodné kompenzační pomůcky
-poradenská služba
-práce s papírem, hlínou, modelínou, textilem

Fyzioterapie

21. dubna 2010 v 20:06 Fyzioterapie
-prováděna na doporučení dětských neurologů, ortopedů a rizikové poradny u dětí od


novorozeneckého věku do 18ti let
-neurologické diagnosy:dětská mozková obrna, periferní paresy, obrna lícního nervu
-ortopedické diagnosy:skoliozy, vadné držení těla, ploché nohy, vady kyčelních kloubů,

bolesti zad, vady hrudníku, pooperační a poúrazové stavy, hyperaktivní děti
-onemocnění dýchacích cest:astma bronchiale, časté záněty horních a dolních dýchacích cest
-poradenská služba a doporučení vhodných kompenzačních pomůcek
-zácvik rodinných příslušníků
-i formou hry si dítě získává dovednosti
-cvičení na správné držení těla, stimulace chodidel, rozvoj hrubé a jemné motoriky,

rovnovážné a balanční cviky
-fyzikální terapie:
   :magnetoterapie (-zlepšuje prokrvení, tím látkovou výměnu, působí proti bolesti),
   :fototerapie
   :vodoléčba


Denní pobyt

21. dubna 2010 v 20:06 Denní pobyt
Dítě je zařazeno dle možností a schopností na oddělení menších nebo větších dětí
-péči zajišťují kvalifikované dětské
sestry
-práce dětí ve skupinkách nebo individuálně podle psychomotorického vývoje zahrnuje:

:skupinovou LTV

:rozvoj hrubé a jemné motoriky

:skupinovou ergoterapii

:kognitivní činnosti

:muzikoterapie

:arteterapii

:cvičení paměti a pozornosti

: rozvoj řeči

:nácvik věcí denní potřeby-sebeobsluha, oblékání, jídlo
-pobyt na zahradě vybavené rehabilitačními pomůckami k rozvoji hrubé motoriky

Riziková poradna pro rizikové novorozence a děti:

21. dubna 2010 v 20:05 Riziková poradna
-s opožděným psychomotorickým vývojem
-s vrozenými vývojovými vadami pohybového aparátu
-s neurologickým postižením
-s ortopedickými vadami a poúrazovými stavy

-včasný záchyt a diagnostika stupně psychomotorického vývoje
-zahájení komplexní rehabilitační péče ve stacionáři
-na doporučení praktických dětských lékařů pro děti a dorost

PROFIL

21. dubna 2010 v 19:57 O nás
-založen v roce 1988
-nestátní zdravotnické zařízení
-příspěvková organizace Magistrátu města Hradce Králové

-zajišťujeme péči o děti od narození do 18ti let
-nabízíme péči ambulantní nebo formu denního pobytu
-nabízíme spolupráci s odborníky ze speciálních center
-jsme školícím pracovištěm pro studenty středních i vysokých škol
-spolupracujeme s dětskými lékaři
-každý měsíc k nám dochází neurolog a ortoped

Podnětné prostředí, odborná péče a spolupráce s rodinou je základem pro správný rozvoj dítěte a následnou integraci v dalším životě.

Největší odměnou jsou pro nás první slůvka, krůčky, to že se samy najedí, zaváží si boty. Jsme hrdi na stovky dětí, které dělají radost nám i svým rodičům.
Za ty roky jsme se naučili jedno ,,Naděje na zlepšení nikdy neumírá."

CO POSKYTUJEME

21. dubna 2010 v 19:56 Zajišťujeme péči
-poradna pro rizikové novorozence

-péče fyzioterapeutická

-péče ergoterapeutická

-péče psychologická

-péče logopedická

-péče speciálně-pedagogická

-sociální poradenství

-senzomotorická stimulace ve snoezelenu

-konziliární vyšetření dětským neurologem a ortopedem

-spolupráce s odborníky ze speciálních center

-jsme školícím pracovištěm pro studenty středních i vysokých škol